+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro | primariarecas@yahoo.com

ANUNT

Primăria Comunei Recaș, judeţul Timiş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de bibliotecar S.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (studiile de biblioteconomie /filologie / jurnalistică , constituie un avantaj);
 • certificate/atestate în domeniul biblioteconomiei/ muzeografiei, constituie avantaj;
 • vechime în muncă de minimum 15 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 decembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2017, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Recaș, judeţul Timiş, telefon 0356/177278.

Bibliografie
pentru examenul/concursul de ocupare post vacant contractual bibliotecar

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. HG nr. 90/2010  privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
 4. Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor republicata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 5. Ordin   nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice.

Relaţii suplimentate se obţin la telefon 0356177278.
Prezentul anunţ se va afişa la Avizierul Primăriei şi pe site-ul institutiei si in Monitorul Oficial.


ANUNT

Primaria Orasului Recas organizeaza licitatia pentru Achizitonarea de cursuri servant pompieri si responsabili mediu pentru proiectul european din cadrul Programului Interreg IPA CBC Romania - Serbia, cod eMS RORS 40,proiect cu denumirea:
`` Pompierii si managementul situatiilor de urgenta Recas-Zagubica ``
Documentatia necesara si procedura de participare la licitatie le gasiti in fisierele atasate si la adresa web http://www.romania-serbia.net , sectiunea Transparency/Public procurement 2017


Anunț de invitație

Anunț de invitație

30.08.2017

Primăria Orașului Recaș organizează 2 licitații single tender pentru:

Licitație 1: servicii de "Traducere și interpretare pentru activități comune în România"

Licitație 2: "Servicii de organizare evenimente pentru 20 activități organizate în România"

Aceste licitații sunt organizate în cadrul proiectului european „Pompierii și managementul situațiilor de urgență” cod eMS: RORS- 40., din cadrul Programului Interreg IPA CBC România - Serbia.

Documentația necesară și procedura de participare la licitație le găsiți în fișierele atașate și la adresa web www.romania-serbia.net, secțiunea Transparency/Public procurement 2017"

Documentația licitație 1:

Documentația licitație 2:

Anunț de invitație

Anunț de invitație

23.08.2017

Primăria Orașului Recaș organizează licitația pentru Achiziționarea de material promoțional pentru proiectul european din cadrul Programului Interreg IPA CBC România - Serbia, cod eMS RORS 40, proiect cu denumirea:

"Pompierii și managementul situațiilor de urgență Recaș-Zagubica"

Documentația necesară și procedura de participare la licitație le găsiți în fișierele atașate și la adresa web www.romania-serbia.net, secțiunea Transparency/Public procurement 2017"

Documentația:

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România