+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Serviciu de dezvoltare locală si situații de urgență.

Rozalia Boldiszar
Rozalia Boldiszar, - Șef Serviciu -

Biroul de Dezvoltare Locală, Situații de Urgență și Autofinanțate din cadrul UAT orașului Recaș, este o structură organizatorică destinată implementării și coordonării operative a proiectelor finanțate de către Comisia Europeană prin Programele de finanțare aprobate. De asemenea, acest serviciu identifică și gestionează activitățile legate de situațiile de urgență (incedii, inundații, cutremure ) și asigură coordonarea serviciului voluntar de pompieri.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Legea 481/2009 privind protecția civilă
Ordinul 1422/2012

Obiective:

 • cresterea vizibilității UAT Recașului în plan regional, național și european;
 • formarea și dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;
 • inițierea, promovarea și consilierea colaborării inter și multidisciplinare pentru realizarea proiectelor, asigurând cadrul optim de participare a compartimentelor de specialitate din cadrul instituției;
 • aplicarea strategiei de dezvoltare a UAT-ului Recaș prin participarea acesteia la programele comunitare din fonduri structurale care vizează dezvoltarea locală, formarea profesională, ori proiecte de investiții în infrastructura locală;
 • informarea și consilierea potențialilor beneficiari și promotori de proiecte din instituție cu privire la programele finanțate din fonduri structurale.

Biroul de Dezvoltare Locală și Situații de Urgență îndeplinește următoarele atribuții:

 • elaborează și administrează proiecte cu finanțare externă;
 • promovează parteneriatul cu organizațiile neguvernamentale;
 • elaborează, implementează și monitorizează strategii, programe și proiecte privind dezvoltarea economico-socială a UAT-ului Recaș;
 • identifică nevoile comunității și raportarea lor la domenii de interes pentru finanțatori;
 • identifică și selectează sursele informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizeaza aceste surse de finanțare nerambursabilă;
 • inițiează și dezvoltă contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală;
 • realizează de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;
 • promovează către factorii interesați din UAT Recaș a ofertele de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu Recașul.
 • acordă asistența potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-finanțate) din fonduri UE;
 • identifică şi colaborează cu alte instituţii, fundaţii şi asociaţii în vederea derulării în comun a unor proiecte.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de planificare strategică, precum și în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile și în administrarea acestora și evaluarea proiectelor.
 • emite spre aprobarea Consiliului Local Planurile de analiză și acoperire a riscurilor, Planul de evacuare și Planul de seism conform legilației în vigoare.
 • răspunde de respectarea legislației referitoare la prevenire sau a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență.
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate etc.

În cadrul compartimentului își desfășoară activitatea un număr de 2 persoane.

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România