+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR RECAŞ


ADRESĂ
Oraş. Recaş, Str. Petalelor nr. 2
Tel-Fax: 0356-409620
E-mail: spcleprecas@yahoo.com
PROGRAM DE AUDIENŢE LA SPCLEP
ŞEF SERVICIU: Mariș Iuliana
Joi 10ºº - 14ºº
PROGRAM CU PUBLICUL
Luni: 8ºº - 16ºº | Marți 8ºº - 16ºº
Miercuri 8ºº - 18³º | Joi 8ºº - 16ºº
Vineri 8ºº - 14ºº

Taxe SPCLEP Recaş

SERVICIUL DE EVIDENȚA PERSOANELOR
1. Carte de identitate - taxa CI - 7 ron
2. Carte de identitate provizorie - 1 ron
3. Carte de identitate provizorie cu reședință CRDS - 1 ron
4. Furnizări date - 1 ron
STARE CIVILĂ
1. Divorţ - 500 ron

COMUNICAT

Actul de identitate se eliberează în baza prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare.
Actul de identitate este documentul care se eliberează la cerere, începând cu vârsta de 14 ani, fiecărui cetăţean român,  prin care face dovada identităţii, domiciliului şi după caz, a reşedinţei titularului.
Cu 15 zile înainte de  expirarea actului de identitate, cetăţenii trebuie să solicite  o nouă carte de identitate. Solicitarea unei noi cărţi de identitate se poate face cu cel mult 180 zile înainte de expirarea actului.

Termenele de valabilitate ale cărţilor de identitate sunt următoarele:
-    4 ani pentru persoanele cuprinse între 14-18 ani;
-    7 ani pentru persoanele cuprinse între 18-25 ani;
-    10 ani pentru persoanele care au împlinit 25 ani;
-    60 ani pentru persoanele care au împlinit 55 ani.

Cetăţenii sunt obligaţi să solicite o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

        - la expirarea actului de identitate;
        - dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;
        - în cazul schimbării domiciliului;
        - în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
        - în cazul atribuirii unui nou CNP;
        - în cazul deteriorării actului de identitate;
        - în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
        - când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
        - în cazul schimbării sexului;
        - în cazul anulării actului de identitate;
        - pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Cetăţenii români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, pot solicita eliberarea cărţii de identitate prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată le misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 zile, acesta  putând fi prelungit cu cel mult 15 zile. Termenul mediu pentru eliberarea actului de identitate la S.P.C.L.E.P. Recaş  este între 6-10 zile ( dacă nu sunt necesare verificări suplimentare).

Menţionăm faptul că nerespectarea prevederilor legale privind solicitarea unei noi cărţi de identitate la expirare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 80 lei.

INFORMATII UTILE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
-    certificatul de naştere, original şi copie;
-    actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
-    documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
-    certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITAT DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-    certificatul de naştere, original şi copie;
-    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
-    declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
-    fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie din raza localitătii unde îsi declară domiciliul
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI


DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR


DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
-  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
-    paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat  în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi a filei cu ultima viză de intrare in tara precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
-    certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
-    hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
-    dovada adresei de reşedinţă din România;
-    trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;  
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
-    documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-    certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
-    certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
-    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
-    un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN
ROMÂNIA, DOBÂNDIREA-REDOBÂNDIREA CETĂTENIEI ROMÂNE


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate –anexa nr.15;
-    cererea pentru stabilirea domiciliului, inclusiv minorii -anexa nr.6,;
-    cererea tip pentru aplicarea mentiunii privind stabilirea domiciliului in Romania;
-    certificatul de naştere, original şi două copii;
-    certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi două copii;
-    hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi două copii;
-    certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi două copii;
-    certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi două copii;
-    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi  două copii;
-    paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi  două copii; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi două copii;
-    actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi a filei cu ultima viză de intrare in tară.
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;


ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII
CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-    3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
-    documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI


DOCUMENTE NECESARE:
-    cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
-    actul de identitate al solicitantului;
-    documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
-    timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
-    declaratia de primire in spatiu al găzduitorului, care se legitimează cu actul de identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România