+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|
  • Orasul Recaș

    Orasul Recaș

    Te cunoaşte ori nu, recăşan-ul îţi iese în cale şi îţi dă bineţe din toată inima.

Regulament local de urbanism PUG Recaș

Declarații de avere și de interese

Declaratii de avere si interese consilieri locali

Atribuții Secretar

Atribuții Secretar

1. Participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului Local,

2. Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local,

3. Efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la ședintele Consiliului Local,

4. Avizează pentru legalitate dispozițiile Primarului,

5. Urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal,

6. Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local la cererea Primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor în funcție, și coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat,

7. Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local,

8. Asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele intereste, a actelor emise de Consiliului Local sau de Primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel,

9. Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normative,

10. Eliberează extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii,

11. Asigură numărarea voturilor și consemneaza rezultatul votării pe care îl prezintă președintelui de ședință,

12. Informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărei hotărâri,

13. Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a șediței anterioare, solicitând acordul celor în drept,

14. Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginii, semnarea și ștampilarea acestora,

15. Urmărește ca la deliberarea și la adoptarea hotărârilor să nu ia parte consilierii care se încadrează în incompatibilități, și face cunoscute sancțiunile stabilite în aceste cazuri,

16. Prezintă în fața Consiliului Local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului Local, pe care le consideră ilegale,

17. Contrasemnează, în condițiile legii, hotărârile pe care le consideră legale,

18. Îl informează pe Prefect, în termenul stabilit, asupra obiecțiilor cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliului Local,

19. Poate propune Primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local,

20. Acordă asistență juridică și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliului Local,

21. Primește raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu, în vederea elaborării proiectelor de hotărâre,

22. Ține audiențe în problemele specifice pe care le coordonează,

23. Coordonează următoarele servicii ale aparatului propriu de specialitate: - Compartimentul de Asistență Socială și de Relatii cu Publicul; - Compartimentul Fond Funciar

24. Coordonează și verifică modul de completare a Registrului Agricol,

25. Coordonează și îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței,

26. Îndrumă activitatea privind îndeplinirea actelor notariale date în competența Primăriei,

27. Îndrumă și coordonează activitatea de aplicare și evidența sigiliilor și a ștampilelor,

28. Constituie, păstreaza și inventariază dosarele ședintelor Consiliului Local,

29. Asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a alegerilor și a recensământului populației și a recensământului agricol.

30. Asigură sprijn pentru desfășurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege.

31. Coordonează activitatea privind evidența și inventarierea colecției Monitorului Oficial al României, a colecțiilor celorlalte acte legislative și a bibliotecii juridice a Primăriei,

32. Coordonează întocmirea listelor electorale cu caracter permanent,

33. Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/19991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.1/2000 și H.G. nr.1172/2001,

34. Este secretarul Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001,

35. Coordonează și îndrumă înregistrările și evidențele notificărilor primite în baza Legii nr. 10/2001,

36. Contribuie la respectarea disciplinei, la existența unui climat de muncă corespunzător, la păstrarea secretului de serviciu și a secretului professional,

37. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de către Primar, Consiliul Local, Prefect, în aplicarea prevederilor legislației iî vigoare, a celorlalte acte normative.

Mesaj viceprimar

Stimati cetățeni,
Vin, pe această cale să vă transmit un an prosper și cu multe realizări, precum și să vă aduc la cunoștință câteva informații cu privire la activitatea mea și planurile de viitor pe care mi le-am propus odată cu preluarea mandatului de viceprimar.

Sunt născut la data de 31.08.1973, în localitatea Alba Iulia, județul Alba, căsătorit, absolvent studii medii și al școlii de specialitate IDM CFR, dobândind profesia de impegat de mișcare. Am activat în domeniul în care m-am specializat în perioada 1994 – 2015.

Viața m-a adus în administrația publică locală, în anul 2015, ceea ce a reprezentat o provocare pentru mine, pentru că îmi doresc foarte mult ca, prin activitățile întreprinse să pot conduce la bunăstarea comunității.

Mai mult...

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România