+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Anunț privind organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional

Nr. 6774 / 27.04.2018

ANUNȚ

Primăria Orașului RECAȘ organizăm examen / concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Recaş.

Condiţii de desfăşurare:

Pentru a participa la examenul / concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru examen/concurs:

 • proba scrisă în data de 29.05.2018, ora 10:00
 • proba de interviu în data de 31.05.2018, ora 10:00

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.

Examenul/concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Recaş, Calea Timişoarei nr. 86, judeţul Timiş.

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Decret 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;

Atribuţiile postului

 1. organizează, coordonează şi controlează activitatea de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi executare silită a impozitelor şi taxelor datorate de persoanele fizice/juridice, conform legislaţiei fiscale în vigoare, urmărind aplicarea unitară a acesteia;
 2. întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local, impozitele şi taxele locale pentru oraşul Recaş şi satele aparţinătoare, conform zonării aprobate şi legislaţiei în vigoare;
 3. întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local partea de venituri a bugetului local, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin lege;
 4. urmăreşte încasarea veniturilor stabilite şi constatate pe parcursul anului bugetar, propunând rectificarea bugetului local atunci când este cazul, în condiţiile legii;
 5. ţine evidenţa analitică şi sintetică a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice/juridice;
 6. urmăreşte respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice/juridice, luând măsuri de sancţionare a acestora în cazul nedeclarării în termen a bunurilor supuse impozitării;
 7. verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice/juridice, urmărind respectarea datelor din actele de proprietate, existenţa tuturor documentelor, certificate pentru conformitate cu originalul şi a informaţiilor necesare determinării corecte a impozitelor şi taxelor locale (contracte de vânzare-cumpărare, extrase C.F., schiţe sau planuri, cărţi de identitate, autorizaţii de construire, procese - verbale de recepţie sau procese - verbale de recepţie parţială în cazul expirării autorizaţiei de construire şi nefinalizării construcţiei, data finalizării construcţiilor declarate de contribuabil etc.);
 8. gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană fizică/juridică, grupate într-un dosar fiscal unic şi asigură prelucrarea, în baza de date, a informaţiilor din dosarele fiscale;
 9. efectuează verificări periodice a contribuabililor persoane fizice/juridice, aflaţi în evidenţă, asupra realităţii şi corectitudinii declaraţiilor de impunere şi a modificărilor survenite, operând, după caz, diferenţele constatate, înştiinţând contribuabilul şi luând măsuri pentru încasarea sumelor calculate;
 10. identifică periodic, prin verificări pe teren, bunurile supuse impozitării şi nedeclarate, întocmind note de constatare şi luând măsurile ce se impun;
 11. aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, contribuabililor persoane fizice/juridice, care nu respectă legislaţia în domeniul impozitelor şi taxelor locale, luând măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
 12. întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, în baza documentelor înaintate de alte instituţii, a declaraţiilor şi cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice/juridice, după vizarea acestora de către Biroul agricol, cadastru şi urmăreşte operarea lor în evidenţele analitice şi sintetice;
 13. întocmeşte lista de rămăşite şi suprasolvire pe feluri de impozite şi taxe şi pe fiecare contribuabil persoană fizică/juridică;
 14. eliberează certificate fiscale în baza cererilor adresate de către contribuabilii persoane fizice/juridice;
 15. propune spre aprobare, consiliului local, procedurile de acordare a facilităţilor fiscale/înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale şi a accesoriilor aferente, în ce priveşte contribuabilii persoane fizice/juridice;
 16. analizează cererile depuse de către contribuabilii persoane fizice/juridice privind acordarea de eşalonări, amânări, reduceri, scutiri, compensări sau restituiri de impozite şi taxe şi accesorii aferente, întocmeşte şi verifică documentaţia necesară în vederea supunerii spre aprobare/respingere a cererii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, în baza procedurilor aprobate de către consiliul local;
 17. analizează şi soluţionează în termen, conform prevederilor legale, contestaţiile formulate de către contribuabilii persoane fizice/juridice cu privire la impozitele şi taxele locale;
 18. întocmeşte, verifică şi avizează documentaţia privind starea de insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice,/juridice în situaţiile prevăzute de lege;
 19. organizează şi exercită activitatea de executare silită, conform legislaţiei în vigoare, pentru încasarea creanţelor bugetare, precum şi a accesoriilor aferente, datorate de contribuabilii persoane fizice/juridice, sens în care desfăşoară următoarele operaţiuni:
  • evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
  • pe baza datelor obţinute analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cat mai avantajoase;
  • întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită (înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii etc.);
  • înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;
  • asigură şi organizează, atunci când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;
  • solicită evaluarea bunurilor sechestrate şi organizează, în condiţiile legii, valorificarea acestora;
  • colaborează cu alte organe abilitate, precum şi cu instituţiile bancare în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi;
  • asigură confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
  • urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită;
 20. asigură nemijlocit, prin segmentul de operatori la ghişee, a încasării obligaţiilor contribuabililor şi colaborează permanent cu Compartimentul informatică în ceea ce priveşte administrarea aplicaţiei de plată electronică a impozitelor şi taxelor locale;
 21. organizează şi coordonează activitatea de casierie în baza normelor şi instrucţiunilor specifice şi asigură securitatea valorilor băneşti şi a altor valori din gestiune;
 22. centralizează date statistice privind activitatea compartimentului pe baza cărora întocmeşte şi transmite informări şi raportări periodice la termene stabilite de conducere şi ori de câte ori sunt solicitate;
 23. participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora
 24. asigură rezolvarea în termen a corespondenţei primite;
 25. păstrează în mod adecvat documentele cu care lucrează, astfel încât să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei in drept;
 26. răspunde de exactitatea, realitatea şi legalitatea actelor şi a activităţilor pe care le întreprinde;
 27. asigura consultanţă de specialitate;
 28. sesizează primarul şi seful contabil în legătură cu abaterile constatate faţă de normele prevăzute pentru activitatea pe care o desfăşoară;
 29. va păstra confidenţialitatea în legătură cu informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
 30. contribuie la promovarea imaginii instituţiei în relaţia cu cetăţenii;
 31. răspunde de respectarea Regulamentului intern;
 32. arhivează documentele de care răspunde şi le predă la finele fiecărui an la arhiva Primăriei;
 33. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Recaş, sau la telefon 0356-177278 / fax: 0356-177279.

               PRIMAR,                                        SECRETAR,
               Ing. PAVEL TEODOR                    Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România