+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

ANFP - înștiințare organzare concurs promovare

Nr. 9260 / 08.06.2018

CĂTRE

AGENŢIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti,

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008 și de H.G. 761/2017, vă înştiinţăm că organizăm examen / concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Recaş.

Condiţii de desfăşurare:

Pentru a participa la examenul / concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru examen/concurs:

 • proba scrisă în data de 25.07.2018, ora 11:00
 • proba de interviu în data de 27.07.2018, ora 11:00

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.

Examenul/concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Recaş, Calea Timişoarei nr. 86, judeţul Timiş.

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, (r4), cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;
 8. Ordin Administraţie Publică 1802/2014, ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Membrii comisiei de concurs:
Preşedinte:
Coman Irina, consilier I superior, Primăria orașului Recaș;
Membru: Moldovan Cătălina, secretar oraş Recaş, judeţul Timiş;
Membru: reprezentant ANFP.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Trașcă Ileana, consilier superior RU, Primăria oraşului Recaş, judeţul Timiş.

Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
Preşedinte:
Isac Gizella, consilier I principal, Primăria oraşului Recaş, judeţul Timiş;
Membru: Hălmăgean Cristina, consilier I asistent, Primăria oraşului Recaş, judeţul Timiş;
Membru: reprezentant ANFP.

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de Trașcă Ileana, consilier superior RU, Primăria oraşului Recaş, judeţul Timiş.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Recaş, sau la telefon 0356-177278 / fax: 0356-177279.

Ca urmare a celor menţionate mai sus, vă rugăm să ne transmiţi numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentanţii ANFP în comisia de examen / concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

Cu deosebită consideraţie, vă mulţumim.

               PRIMAR,                                        SECRETAR,
               Ing. PAVEL TEODOR                    Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România