+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Anunț - organzare concurs ocupare funcții publice de execuție

Nr. 10181 / 25.06.2018

ANUNȚ

Primăria orașului Recaș, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție, vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Juridic și Achiziții Publice al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Recaş, judeţul Timiş (ID 281167)
și
- o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Recaș (ID 281164).

Condiţii de desfăşurare:

Concursul consta în 3 etape succesive şi se va organiza astfel:

 • Selecţia dosarelor - în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data 25.07.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr. 86, județul Timiș,
 • Proba interviu se va desfășura în data 27.07.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr. 86, județul Timiș.

Se pot prezenta în următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Recaş, Calea Timişoarei, nr. 86, judeţul Timiş.

Condiții de participare:

Condiții generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru funcția publică de execuție de consilier juridic:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe juridice;
 • cunoștințe de operare pe calculator: – nivel mediu, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă);
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţii specifice pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe juridice, administrație publică locală, filologie;
 • cunoștințe de operare pe calculator: – nivel mediu, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim un an.

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalu de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE pentru funcția publică de execuție de consilier juridic:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 24/2000 - privind normele de tennică legislativă pentru eleborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 – privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 287/2009 – privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 134/2010 – privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 233/2002 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 12. Legea nr. 213/1998 - Lege privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent:

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 21/1991 - a cetățeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 119/1996 – cu privire la actele de stare civilă, (r2) , cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 64/2006 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea a dispozițiilor de stare civilă.

Notă: la toate actele normative de mai sus vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data concursului.

Atribuţii prevăzute postului de consilier juridic-debutant

 1. Prezintă, la solicitarea primarului si a secretarului orasului, rapoarte despre activitatea desfășurată;
 2. Răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în funcţia publică pe care o deţine;
 3. Asigură consultanţă juridică tuturor serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul primariei, precum si unitatilor din subordinea Consiliului local, in vederea aplicarii corecte si unitare a legislatiei in vigoare;
 4. Asigura consultanta juridica cetatenilor orașului ori de cate ori acestia solicita sprijinul.
 5. Susţine, apără interesele patrimoniale si nepatrimoniale, asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe jurisdicţionale în dosare în care oraşul sau instituţia Primarului oraşului sunt parte şi care i-au fost repartizate;
 6. Se ocupa de legalizarea si investirea cu formula executorie a sentintelor judecatoresti;
 7. Asigura in colaborare cu celelate birouri, intreg materialul probator necesar sustinerii actiunilor judecatoresti; formuleaza intampinari, note scrise, asigura materialul probator in actiunile in care orasul Recas are calitate de parat, introdus in cauza, intimat, etc;
 8. In cadrul proceselor participa, daca este cazul impreuna cu specialistii primariei, la efectuarea expertizelor (topometrice, constructii, contabile, etc), la cercetarea locala;
 9. Se ocupa de executarea hotararilor pronuntate acolo unde situatia o impune.
 10. Întocmeşte şi semnează referate sau rapoarte de specialitate la Dispoziţiile Primarului şi Hotărâri ale Consiliului Local;
 11. Desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;
 12. Participă, la solicitarea primarului sau a secretarului orașului la şedinţele de lucru, audienţe, comisii de licitaţii sau alte comisii, etc., precum şi la acţiuni de control dispuse de primar, în limita competenţelor legale;
 13. Promovează diverse cereri introductive la instanţă, solicitate de serviciile din cadrul aparatului de specialitate prin referate aprobate de conducătorul instituţiei şi instrumentează dosarele în care avem calitatea de pârât, repartizate de către şeful ierarhic superior;
 14. Redacteaza si avizeaza din punct de vedere al legalitatii contractele administrative, comerciale sau civile incheiate de institutii, precum si orice alte documente care impun viza de legalitate;
 15. Avizeaza in mod obligatoriu documentatiile necesare demararii procedurilor de achizitii publice;
 16. Asigura inregistrarea in evidente a cererilor depuse in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, intocmeste referate privind aprobarea cererilor in sedintele Consiliului local Recas si redacteaza contractele de atribuire a terenurilor;
 17. Asigură rezolvarea în termen a corespondenţei primite, cât şi inventarierea şi arhivarea documentelor rezultate din activitate;
 18. Raspunde de legalitatea actelor si activitatilor pe care le intreprinde;
 19. Raspunde de respectarea Regulamentului de ordine interioara;
 20. Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;
 21. Va păstra confidenţialitatea în legătură cu informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
 22. Perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale prin studierea şi însuşirea legislaţiei în vigoare, răspunzând de corecta aplicare a acesteia;
 23. Raspunde de arhivarea documentelor de care raspunde si predarea la finele fiecarui an la arhiva Primariei;
 24. Inlocuiește secretarul orașului pe durata absenței acestuia din instituție; Indeplineste alte atributii stabilite de primarul si secretarul orasului Recas.

Atribuțiile postului de inspector I asistent la SPCLEP Recaș:

 1. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor;
 2. Primeşte, analizează şi soluţionează cererile repartizate pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
 3. Verifică şi avizează cererile pentru eliberarea cărţiilor de identitate, de stabilire a reşedinţei şi semnare CIP-uri;
 4. Preia în SNIEP datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţi vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0 – 14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 5. Preia imaginea folosind echipamentele foto digitale din dotare, a cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate, atât pentru persoanele care s-au prezentat la sediul serviciului cât şi în teren pentru cele netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire;
 6. Răspunde de corectitudinea datelor preluate şi prelucrate, din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
 7. Participă şi colaborează cu formaţiunile de poliţie la acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 8. Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi, etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 9. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora, eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi a celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;
 10. Actualizează SNIEP permanent cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
 11. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, etc.;
 12. Desfăşoară activităţi de creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
 13. Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.I.R.A., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice, în condiţiile legii (Legea 677/2001), datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
 14. Efectuează verificări în evidenţa operativă, informatică, manuală, centrală sau locală, precum şi confruntarea fizionomiei cu foto prezentată, ca urmare solicitărilor primite de la persoane fizice sau de la alte formaţiuni;
 15. Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
 16. Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 17. Asigură securitatea documentelor serviciului;
 18. Respecta regulamentele si normele interne ale institutiei;
 19. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
 20. Execută alte sarcini dispuse de Primarul orasului Recaș și Secretarul Orașului Recaș.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Recaş, telefon 0356-177278 / fax: 0356-177279, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

               PRIMAR,                                        SECRETAR,
               Ing. PAVEL TEODOR                    Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România