+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Anunț

Anunț

Primăria Orașului Recaș în conformitate cu prevederile legale aduse de Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 informează cetățenii că în cazul terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale
b) dacă terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate.

Documente necesare:

  • cerere către comisia județenă de fond funciar
  • extras carte funciară la zi și în extenso nu mai vechi de 30 de zile
  • adeverință de la primărie din care să reiasă că terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane
  • certificat de atestare fiscală
  • copie a cărții de identitate

Pentru informații suplimentare rugăm a vă adresa cât mai urgent d-nelor Titiana Teacă, M.Ecaterina Albu

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România